گردش اب در طبیعت

آب تصفیه کن زیر سینکی

اگر چه حدود ۷۰درصدسطح زمین از اب پوشیده شده است (نزدیک به ۳۶۰ میلیون از ۵۱۰ میلیون کیلومتر

مربع)اما تنها درصد کمی از ابهای موجود برای تامین اب اجتماعات قابل استفاده میباشد.

ازابهای موجودکره زمین (۱۴۰۰میلیون کیلومتر مکعب)،۹۷ درصد ان راابهای شوراقیانوسهاتشکیل میدهند

۳درصدبقیه(۴۲میلیون کیلومتر مکعب)اب شیرین است ،ازاین مقدار اب شیرین،۲/۷۷ تا ۸/۷۷ درصد ان در قللبرفی  و کوه های یخی ذخیره شده اند ،۸/۲۱ تا ۴/۲۱ درصد ان به صورت ابهای زیر زمینی هستند ۳۵/.درصد ان در تالاب ها ودریاچه ها قرار دارند ۴ درصد  در اتمسفر است و ۱ درصد ان  یعنی معادل ۴۰ تا ۴۵ هزار کیلومتر مکعب به صورت اب جاری در رودخانه ها روان هستند.

در واقع اب در دسترس انسان که میتوان بروی ان حساب کرد به همین مقدار  ختم میشود.

*اب در طبیعت بطور مداوم طی چرخه ای تحت عنواع چرخه یا سیکل هیدرولوژی در گردش است به طور

متوسط از کل ریزشهای جوی حدود ۵۰ درصد ان به خلل وفرج زمین نفوذ کرده  و تنها ۱۰ درصد ان  به منابعاب زیر زمینی وارد میشود(ازاین۵۰ درصد ۴۰ درصد ان  به صورت تبخیر  و تعرق به اتمسفر بر میگردد)

۳۰درصد هم قبل از ورود به داخل زمین به اتمسفر بر میگردد.و۲۰ درصد باقی مانده نیز به صورت روان ابها سطح به سمت اقیا نوسهاو دریاها سرازیر میشود.

انچه میتوان در زمینه منابع اب  و باتوجه به این چرخه مورد توجه باشد این است که اب به طور دائم در هوا و خاک از طریق منابع طبیعی،انسان و سایر موجودات در حال الوده شدن است.

Although about 70 percent of Earth’s surface is covered by water (close to 360 million from 510 million kilometers
Square), but only a small percentage of the available water is used for public water supply.
Of water on Earth (1400 million cubic kilometers), up 97 percent saltwater ocean
3 percent (42 million cubic km) of fresh water, this amount of fresh water, 2/77 to 8/77 of that of the peaks
Mount Snow and Ice Data stored, 8/21 to 4/21 of that in the form of ground water / 35 percent
It is located in wetlands and lakes in the atmosphere is 4% and 1%, which is the equivalent of 40 to 45 thousand cubic kilometers
The water flowing in the rivers are flowing.
The water available to people who can not count on the same amount of leads.
The cyclical nature of water continuously circulates under Nva cycle or hydrological cycle is
Average rainfalls of about 50% to only 10% of the infiltrated porous land resources

Enters underground water (40% of this 50% is returned to the atmosphere by evaporation and transpiration)
30% before the entry into the Earth’s atmosphere will remain .v20 percent in runoff
Nous Aqya the sea level and slope.
What can be seen in the context of water resources due to the water cycle is considered permanent in the air
And soil through natural resources, human and other creatures are the taint.

Hayzhnyk water, Rtk Water Purifier, Water Purifier Water Aqua Kvatk online, home water purification soft water, household water treatment machine soft water, water purification system water tek, home water purifier soft water, domestic water purifier water tek the price of water purification water tek, the price of domestic water purification water tek, water Purifier price soft water, water purification units priced water tek, water treatment Aqua Flo representatives, representing Aqua water Treatment, water Purifier dealers soft water