مراحل تصفیه آب

مراحل دستگاه تصفیه آب

مراحل تصفیه آب :

سیستم های که برای تهیه آب آشامیدنی از آب های زیر زمینی مورد استفاده قرار می گیرد به این ترتیب زیر است:

1هوادهی

2سختی گیر

3فیلتراسیون

4گندزدایی

5سازه ذخیره

آب های سطحی غالبا دارای تنوع بیشتری از آلاینده ها نسبت به آب های زیر زمینی هستند بیشتر آب های سطحی غالبا دارای کدورتی بیش از مقدار تعیین شده توسط استانداردهای آب اشامیدنی می باشد جریان های آبی که با سرعت زیاد در حرکت اند ممکن است دارای مواد بزرگتر به حالت معلق باشند اما بیشتر سیستم های تصفیه که به طور معمول برای آب های سطحی مورد استفاده قرار می گیرد به ترتیب زیر است:

که ابتدا از طریق واحدی به نام آبگیر از منبع برداشت نموده و آن را به تصفیه خانه انتقال می دهد آب فراهم شده از طریق آبگیر در مقایسه با منبع اصلی صاف تر و با کیفیت تر است.

1آشغالگیر 2تصفیه شیمیایی مقدماتی 3ته نشینی 4انعقاد لخته سازی 5فیلتراسیون 6جذب سطحی 7گندزدایی 8ذخیره سازی

Water purification process:

Systems for supplying drinking water from underground water is used in the following order:

1 Foam

2 softener

3 filtration

4 out disinfection efficiency

5 storage structures

Surface water often has a greater variety of contaminants to groundwater and surface water more often turbidity exceeded drinking water standards are set by the fast moving currents of water that may have larger materials but suspended further treatment systems that are typically used for surface water are as follows:

First, through a unit called the basin of origin and transfer it to the water treatment plant will provide water through the pond compared with the original source smoother and more quality.

1 dirt stuck 2 3 preliminary chemical treatment of coagulation, flocculation, sedimentation 4 Filtration 51 dirt stuck 2 Preliminary chemical treatment 3 preliminary chemical filtration, flocculation, sedimentation 4 of 5 Filtration Nqad absorption level 6 or 7 out of 8 storage fumigation 6 adsorption filtration and disinfection 7 of 8 out of Storage

  • مراحل تصویه اب و فاضلاب