شرایط مناسب جهت طرح یک اتاقک کلرزنی

اتاقك كلرزنی

1- درب خروجی اتاق باید با کوچکترین فشار به طرف بیرون باز شود .

2- انبار و اتاق در معرض تابش نورخورشید یا گرمای شدید نباشد .

3- با توجه به اینکه پمپ تزریق کلر می بایست در محل سرپوشیده نصب شود ،باید اتاقک و محل نصبسیستم تهویه کافی و مستقل داشته باشد به نحوی که هر دقیقه یک نوبت بتواند هوای اتاقک راتعویض نماید تا از بروز مشکلات ناشی از افزایش رطوبت یا درجه حرارت جلوگیری شود .

4- محل خروجی تهویه باید حتی الامکان ، نزدیک کف و دور از محل ورود هوا و خروجی آن هم در جایمناسبی و دور از محل تردد و ساختمان ها باشد .

5- بهتر است ورود هوا از طریق پنجره کرکره ای نزدیک سقف انجام گیرد ؛ البته پنجره های فوق بایدقابل تنظیم و باز و بسته کردن ، باشد .

6- کلید روشن و خاموش کردن تهویه و لامپها باید مستقل و خارج از اتاق کلرزنی باشد .

7- در انتخاب محل اتاق کلرزنی توجه به جهت باد غالب الزامی است .

8-محل نصب دستگاه باید نزدیک محل تزریق و تغذیه کلر باشد که نتیجه ان کم شدن خورندگیهای بینمسیر و کاهش احتمال انسداد مجاری و لوله ها و کاهش طول خطوط انتقال و کاهش افت فشار است.

9- فضای کافی و شرایط مناسب جهت ذخیره حداقل مصرف 3 ماه کلر موجود باشد .

10- فاضلاب روی مناسب و شیب کافی ( 2/5 % ) به طرف ان در کف اتاقک منظور شود .

11- آب و برق کافی حتی برای شرایط اضطراری منظور شود بگونه ای که بتوان عملیات تزریق کلر رادر تمام شرایط انجام داد .

12- حداکثر ایمنی برای بهره برداری کننده در طرح اتاقک منظور شود .

13- وسایل تشخیص نشت کلر ( دستگاه خبردهنده یا مواد شیمیایی مثل هیدرواکسید امونیوم 56% )وتجهیزات مقابله با خطرات گاز گرفتگی در اتاق کلرزنی یا در محل انبار ذخیره کلر پیش بینی شود .

1. Exit the room should be opened with the slightest pressure on the outside.
2. The storage room is not exposed to sunlight or extreme heat.
3. Given that the chlorine injection pump should be installed in an indoor location, you must install the module and  place
Independent and have adequate ventilation so that air can turn into a chamber  to
Switch to the problems caused by the increase in humidity or temperature should be avoided.
4. Place the ventilation outlet should be possible, near the floor and away from the entry and exit of air that is in  place
Well away from the traffic and buildings.
5. Better air near the ceiling is done through the shutters, but the windows  must
Adjustable opening and closing, is.
6. switch off the air conditioning and the bulbs should be independent and outside the  chlorinator room.
7. Select the chlorination chamber according to the prevailing wind direction is required.
8. The device should be installed near the injection site and the chlorine feed, resulting in the loss of  the Khvrndgyhay
And reduce the risk of blockage of ducts and pipes to reduce path length of transmission lines and reduce the pressure drop.
9. adequate space and proper conditions for storage of chlorine is at least 3 months.
10. Waste of good and sufficient gradient (2.5%) on the bottom side of the chamber.
11. Water and electricity, enough even for emergencies in order to be able to operate so that the  chlorine injection
In all circumstances did.
12. Maximum safety for the benefit of the scheme to the chamber.
13. Chlorine leak detection devices (Device Notifier or chemicals such as ammonium hydroxide, 56%) and
Threats for a bite in the room or on-site storage of chlorine chlorination be predicted.

Rtk Water Purifier, Water Purifier aqua tek, crystal water treatment system for semi-automatic water softener, water softener and its variants, softener and anti sediment, sediment, sediment anti, anti-fouling, anti-fouling dm, anti-fouling boiler, water softener installation, map-taker, salt, water softener, water softener maintenance