فواید تصفیه آب خانگی شرکت

دستگاه تصفیه آب شش مرحله ای
 1. به زمان ماند کمتری نیاز دارد،در نتیجه هزینه ساخت آن پایین تر است.
 2. به کمک این فرایند هم میتوان مواد قابل ته نشینی و هم مواد سبک را جدا سازی کرد.
 3. در اکثر موارد غلظت مواد شناور شده بیشتر از مواد ته نشین شده است که در نتیجه به راحتی قابل جمع آوری است.
 4. امکان تولید بوی نامطبوع در این روش بسیار کمتر است.
 5. امکان کاهش BOD و تثبیت واقعی مواد بیشتر است.
 6. راندمان حذف TSS  و BOD  به روش شناور سازی به ترتیب50-90 و 60 -85 درصد گزارش شده است.

همچنین در این قسمت به جهت بالا بردن راندمان عمل تصفیه از تزریق ماده شیمیایی منعقد کننده نیز استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است ماده شیمیایی مورد نظر پلی آلومینیوم کلراید-PAC میباشد.

مزایای پلی آلومینیوم کلراید (PAC) نسبت به سایر منعقد کننده ها:

 1. فلاک هایی با دانسیته بالا تشکیل می دهد.
 2. در دامنه وسیع تری از رنج PH  عمل میکند.
 3. اگر در آب یا فاضلاب فسفات باشد کارایی PAC  جهت حذف فسفر بیشتر است.
 4. برای حذف مقدار معینی از مواد کلوئیدی میزان مصرف نسبت به سائر مواد شیمیایی کمتر است.
 1. به زمان ماند کمتری نیاز دارد،در نتیجه هزینه ساخت آن پایین تر است.
 2. به کمک این فرایند هم میتوان مواد قابل ته نشینی و هم مواد سبک را جدا سازی کرد.
 3. در اکثر موارد غلظت مواد شناور شده بیشتر از مواد ته نشین شده است که در نتیجه به راحتی قابل جمع آوری است.
 4. امکان تولید بوی نامطبوع در این روش بسیار کمتر است.
 5. امکان کاهش BOD و تثبیت واقعی مواد بیشتر است.
 6. راندمان حذف TSS  و BOD  به روش شناور سازی به ترتیب50-90 و 60 -85 درصد گزارش شده است.

It requires less residence time, resulting in a lower cost of building it.
To help this process can also deposit materials and lightweight materials to be separated.
In most cases, the concentration of floating materials deposited most of the material is thus easy to assemble.
This method is less possible to produce an unpleasant odor.
BOD reduction and fixation materials is real.
TSS and BOD removal by flotation to Trtyb50-90 and 60 -85% have been reported.
Also in this section in order to enhance the operation efficiency of the purification coagulant chemical injection will be used. The chemical in question is made of aluminum Klrayd- PAC.

Benefits of poly aluminum chloride (PAC) as compared to other coagulants:

Fluke is formed with high density.
PH range in a wider range of functions.
If water or wastewater to remove phosphorus is phosphate PAC invented.
To remove a certain amount of colloidal material consumption is lower than other chemicals.

Pure water treatment Water, water purifier Ortaköy, Iran- Nikotak water purifier water purifier aqua, water purifier aqua life, water purifier aquajoy, water purifier bloomer, water purifier coway, domestic water purifier aqua, domestic water purifier aqua clear, domestic water purifier aqua life, home water purifier aqua safe, home water purifier aquajoy, domestic water purifier aquatech, domestic water purifier artec, domestic water purifier clear water, domestic water purifier coway, purifier water Aqua Australia