اصول کلی تصفیه ی فاضلاب

تصفیه فاضلاب

اصول کلی تصفیه ی فاضلاب

1- تصفیه ی مکانیکی یا فیزیکی

مهمترین روش های تصفیه ی مکانیکی متداول در تصفیه خانه های فاضلاب عبارتند از:

الف-صاف کردن فاضلاب :

الف1- آشغال گیری

آشغالگیری نخستین تصفیه ایست که در تصفیه خانه ها در مورد فاضلاب خام انجام می گیردو در ضمن آن مواد معلق درشت را از فاضلاب جدا می سازد.

قراردادن دادن آشغالگیر در مسیر جریان فاضلاب موجب کاهش سطح مقطع جریان ، ایجاد افت فشار و افت انرژی شده که به صورت اختلاف در دو سوی آشغالگیر نمودار می شود. وجود آشغالگیر سبب کاهش مقدار مواد معلق در فاضلاب و در نتیجه کاهش BOD5 می شود

نکته : مقدار کاهش آلودگی فاضلاب تابعی است از بزرگی سوراخ ها و یا فاصله ی میله های آشغالگیر.

الف2- صاف کردن با کمک ماسه

این روش بیشتر برای تصفیه ی نهایی فاضلاب وزلال سازی آن در تصفیه خانه ها بکار می رود. و مواد معلق بسیار ریز مانند تخم انگل ها که غالبا در برابر تجزیه بسیار مقاوم اند گرفته می شوند. این روش به علت هزینه ی زیاد ممکن است تنها به عنوان تصفیه ی تکمیلی بکار برده شود. ضمنا در فاضلاب های صنعتی نیز برای گرفتن رنگ های کلوییدی بکار می رود.

ب- ته نشین کردن مواد معلق

روش ته نشینی کردن مواد معلق در فاضلاب مهمترین روش  تصفیه مکانیکی است که در بیشتر تصفیه خانه های فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد . اساس کار روش ته نشینی بر این هدف قرار دارد که با کاهش سرعت جریان در استخر ها که امکان ته نشین شدن مواد  معلق در فاضلاب به وجود می آید

در استخر های ته نشینی نخستین ، مواد معلقی از فاضلاب جدا می شوند که فساد پذیر بوده و باید حتما لجن بدست آمده مورد تصفیه واقع گرددو سرانجام در استخر های ته نشینی نهایی لجن هایی از فاضلاب جدا می شوند که بسته به نوع و درجه ی تصفیه ای که برای فاضلاب انجام گرفته ممکن است کاملا تثبیت شده و یا قسمتی تثبیت شده و قسمتی فساد پذیر باشد.

ج- شناور سازی مواد معلق

یکی از کاربرد های این روش در یکان های تغلیظ لجن است که با کمک دمیدن هوا در لجن آبکی و شناور نمودن مواد سبک لجنی به روی سطح آب لجن باقیمانده را تغلیظ می کنند.

نکته : در فاضلاب های صنعتی ، فاضلاب کشتار گاه ها و یا فاضلاب رستوران ها ی بزرگ و نظایر آن ها غالبا پیش بینی چربی گیر های ویژه لازم است . دمیدن هوا در فاضلاب و خنک کردن آن از عواملی هستند که در جداسازی مواد چربی راتندتر می کنند.

نکته : برای محاسبه و طراحی استخر های شناور سازی مانند استخرهای ته نشینی از پارامترهای بار سطحی و مدت زمان توقف استفاده می شود.

2-تصفیه ی زیستی یا تصفیه بیولوژیکی

انواع تصفیه ی زیستی به قرار زیر است :

الف – تصفیه ی زیستی با کمک باکتری های هوازی

اساس کار در این روش تصفیه ، رسانیدن اکسیژن به فاضلاب است.برای رسیدن به این هدف باید سطح تماس فاضلاب با هوا افزایش یابد. این کار ممکن است با دمیدن هوا در فاضلاب و یا ایجاد تلاطم در سطح آن رخ دهد. اینگونه هوادهی در استخر های هوا رسانی انجام می گیرد . یا اینکه با چکانیدن فاضلاب روی قلوه سنگ های طبیعی و یا مصنوعی آنرا در مجاورت هوا قرار داد . یا بصورت لایه های نازکی روی بسترهای ماسه ای و یا زمین های کشاورزی وغیر از آن پخش نمود.گاهی نیز از اکسیژن خالص استفاده می کنند.

نکته هدف از تصفیه ی فاضلاب تنها تبدیل مواد آلی نا پایدار به مواد تثبیت شده ی معدنی نیست بلکه باید این مواد را نیز از آن جدا کرد .

ب- تصفیه ی زیستی باکمک باکتری های بی هوازی

اساس کار این باکتری ها بر این است که اکسیژن مورد نیاز خود را از تجزیه ی مواد آلی و معدنی موجود در فاضلاب بدست آورند

به عبارت دیگر این باکتری ها برخلاف باکتری های هوازی نامبرده را احیا می کند.نتیجه ی این فعالیت تجزیه ی مواد آلی ناپایدار و تبدیل آنها به نمک های معدنی پایدار و نیز تولید گازهای چون هیدروژن سولفوره ، متان ، CO2 ، ازت می باشد.به علت تولید گاز هیدوژن سولفوره به این روش ، روش تعفن نیز می گویند.

نکته :مهمترین کاربرد این روش در مخزن های سربسته هضم لجن می باشد.در تکنیک هضم لجن تلاش می شود که مرحله ی اسیدی زود گذر باشد و فرایند هضم لجن بیشتر به صورت متانی و در حالت قلیایی انجام گیرد.لجنی که مرحله ی هضم متانی آن انجام شده باشد دارای رنگ قهوه ای مایل به سیاه است ، بوی شبیه بوی خاک مرطوب را می دهد و تولید ناراحتی نمی کند ، به خوبی آب خود را از دست می دهد و حجم آن به صورت چشم گیری کم گشته و خاصیت چسبندگی آن ناچیز و مقدار موجودات زنده در آن کاسته شده است.

پ – تصفیه ی زیستی باکمک باکتری های هوازی نیترات ساز و باکتری های بی هوازی نیترات زدا

نکته : اکسیداسیون مواد آل فاضلاب در حالت هوازی در دو مرحله انجام می گیرد . مرحله ی یکم مربوط به اکسیداسیون مواد آلی کربن دار می باشد و مرحله ی دوم مربوط به اکسیداسیون مواد آلی ازت دار می باشد که نتیجه ی کار باکتری ها در این مرحله تجزیه ی مواد آمونیاکی و تولید نمک های معدنی نیتریت ها و نیترات ها می باشد از این رو به این مرحله آمونیاک زدایی و یا نیترات سازی می گویند .

باتوجه به این که در تصفیه خانه های فاضلاب شهری نباید تنها به تبدیل مواد آلی ازت دار به مواد معدنی( نیترات ساز ی ) اکتفا نمود ،باید به گونه ی این ترکیبات را از فاضلاب جدا نمود از نیترات زدایی استفاده می شود.

نکته : معمولا نزدیک به 5تا10درصد از کل ترکیبات ازت دار موجود در فاضلاب توسط لجنی که از استخر های ته نشینی نخستین برداشت می شود و نزدیک به 10تا20درصد توسط لجن بدست آمده از استخرهای ته نشینی نهایی کاسته می شود .

3- تصفیه ی شیمیایی

اساس کار در تصفیه ی شیمیایی بر کاربرد مواد شیمیایی در تصفیه ی فاضلاب قرار دارد . در تصفیه خانه های فاضلاب مواد شیمیایی مانند کلرو فریک و انواع مختلف پلیمر ها را برای تاثیر گذاردن روی مواد خارجی نامحلول و کلوییدی و یا مواد محلول در فاضلاب بکار می برند.بجز این از مواد شیمیایی مانند کلر برای گندزدایی و کشتن میکروب های موجود در فاضلاب و نیز برای کاهش بو در تصفیه خانه ی فاضلاب استفاده می شود.

روشهای تصفیه ی شیمیایی بجز موارد یاد شده کمتر در تصفیه خانه های فاضلاب شهری مورد استفاده قرار می گیرند و این روش ها بیشتر در تصفیه ی فاضلاب های صنعتی بکار می روند.

مهمترین مواردی که از مواد شیمیایی برای تاثیر رو ی مواد خارجی محلول در فاضلاب استفاده می شود عبارتند از :

الف: خنثی سازی: در صورتی که فاضلاب هنگام ورود به تصفیه خانه  درجه ی اسیدی کمتر از 6.5ویا بیشتر از 8.5داشته باشد نخست بایید آنرا خنثی نمود . فاضلاب شهری برخلاف فاضلاب صنعتی نیاز به عمل خنثی سازی ندارد .

ب:اکسیداسیون(برای پایدار نمودن و جداسازی مواد خارجی محلول )

پ:احیا

د: تعویض یون

مهمترین روش های که باکمک موادشیمیایی برای جداسازی مواد معلق موجود در فاضلاب استفاده می شود عبارتند از:

1-انعقاد یا لخته سازی : هدف از انعقاد یا لخته ساز ی عبارتست از انکه با کمک مواد شیمیایی ، مواد معلق سبک وبویژه مواد نیمه محلول و کلوییدی شکل را به صورت لخته ها وقطعات بزرگی در آورده تا در اثر وزن خود ته نشین شوند . به عبارت دیگر انعقاد عملی است تشدیدکننده ی عمل ته نشینی در تصفیه ی مکانیکی .

مهمترین مواد منعقد کننده در فاضلاب : پولیمرها و پلی الکترو لیت ها ، سولفات ها و هیدرات های آلومینیوم ، سولفات ، کلرور و هیدرات های دو و سه ظرفیتی آهن و خاک رس و آب آهک

افزودن مواد منعقد کننده به فاضلاب مقدار لجن بدست آمده در استخرهای ته نشینی را دو تا سه برابر میکند و در نتیجه حجم منبع های هضم لجن و مقدار گاز تولید شده افزایش می یابند.

2- شناور سازی : بر عکس عمل لخته سازی و ته نشینی ف می توان برای تشدید عمل جدا سازی مواد سبک موجود در فاضلاب از مواد شیمیایی استفاده نمود . این مواد شیمیایی موجب می شوند که ذرات هوا به مواد معلق فاضلاب چسبیده ، وزن مخصوص آنها را کاهش داده و موجب افزایش سرعت بالا روندگی آنها شود . دراین روش معمولا مواد معلق در فاضلاب به صورت کف در سطح استخر نمودار گردیده و جمع آوری می گردند .

روش شناور سازی نیز بیشتر در فاضلاب های صنعتی بکار می رود و استفاده از این روش در فاضلاب شهری تنها ممکن است برای تغلیظ لجن بکار رود . گاهی از این روش برای بازیابی دوباره ی مواد با ارزشی که همراه پساب کارخانه ها تلف می شوند نیز استفاده می شود.

3- جذب سطحی : برخی از مواد شیمیایی مانند کربن فعال به علت خاصیت جذب سطحی زیاد می توانند ذرات معلق و کلوئیدی موجود در فاضلاب  را جذب کنند . استفاده از اینگونه مواد در صافی های ماسه ی به ویژه برای رنگ زدایی پساب برخی از کار خانه ها مفید است.

General principles of treatment of sewage
1. mechanical or physical treatment
The most common methods of mechanical treatment of wastewater treatment include:
A-flat sewer:
Alf1- junk up

Embed the Shghalgyr in wastewater flow reduces the cross-sectional area of ​​flow, pressure drop and energy loss is caused by the difference in the two graphs are Shghalgyr. There Shghalgyr reduce the amount of suspended solids in wastewater and thus reduce the BOD5
Note: The amount of sewage pollution reduction is a function of a large hole or gap Shghalgyr bars.
Alf2- smooth with sand
The final method for treatment of the wastewater treatment plant is used Vzlal. And very fine suspended solids like parasites that are often highly resistant to degradation are used. This is due to the high costs may only be used as a complementary treatment. Also in industrial wastewater is also used to make colloidal color.
(B) settle out suspended solids
Suspended solids in wastewater by settling the most important mechanical cleaning methods that can be used in many wastewater treatment. Deposition method, which is based on the objective of reducing the rate of precipitation of suspended solids in wastewater ponds, which may arise
that has been done to sewer may be completely stabilized or partially stabilized and is part corruptible.
(C) flotation of suspended matter

Note: industrial wastewater, sewage or sewage slaughterhouses and great restaurants and the like are often caught Fat anticipated special needs. Sewage and cool air blowing on the factors that are material separation Ratndtr fat.
Note: For calculation and design swimming pool flotation deposition parameters such as surface charge and stop time is used.
2. biological treatment or biological treatment
Biological treatment types are as follows:
A – biological treatment with anaerobic bacteria
Based on the method of treatment of sewage deliver oxygen to achieve this goal should be to increase the contact area with air drainage. This may cause turbulence in the waste or by blowing air into it to happen. Such aeration is done airing in the pool. Or is it a waste dribble on natural or artificial stone placed it in the air. Or thin layers on substrates of sand or non-agricultural land of the pure oxygen Nmvd.gahy broadcast use.

 (B) biological treatment help of anaerobic bacteria
The bacteria on the basis of the oxygen required for the decomposition of organic and inorganic substances in wastewater gain
In other words, unlike bacteria, aerobic bacteria Knd.ntyjh He revives the activity of decomposition of organic matter into mineral salts stable and unstable gases, such as hydrogen, methane, CO2, and the N Bashd.bh Hydrogen sulfide gas production due to this method is also called stink.
and the creatures in it is reduced.
C – biological treatment help of aerobic bacteria and anaerobic bacteria nitrate nitrates of the micro-
Note: Al substrate oxidation in aerobic wastewater treatment is done in two stages.The ammonia removal and nitrification stage to say.

3. Chemical treatment
Based on chemical treatment is the use of chemicals in wastewater treatment. The wastewater treatment chemicals such as chloroethyl Frick and various polymers to influence the foreign substances soluble and colloidal or dissolved materials used in wastewater treatment chemicals such as chlorine to disinfect and kill Brnd.bjz these microbes in sewage and waste water treatment plant to reduce odor in use.

The cases where the influence of foreign substances dissolved in the wastewater treatment chemicals used are:
A: neutralization, if the sewage treatment plant at entry level less than 6.5 or greater than 8.5 is acidic to neutral to first Bayyd. Unlike municipal sewage and industrial waste water does not need to be neutralized.
(B) oxidation (to sustain and isolation of soluble substances)
C: Rehabilitation
D: Ion-exchange
The way the help of chemicals to separate suspended solids in wastewater used are:
In other words, the practical conclusion is the practice of settling in the treatment of mechanical intensifier.
The coagulants in wastewater: polymers and poly electro Leith and aluminum sulfate hydrate, sulphate, chloride and two hydrates and trivalent iron and clay and lime juice

2. Flotation action photos flocculation and sedimentation F can be performed to further separate the light of the chemicals used in wastewater. These chemicals cause air particles attached to suspended solids wastewater, their density decreases and increases the speed jay them. This method is usually suspended solids in the sewage pool floor level diagram and can be collected.
Sometimes this method to retrieve the value associated with wastewater treatment plants, waste material again be used.
3. Adsorption of some chemicals, such as activated carbon absorption due to the large surface and colloidal particles can absorb the waste. The use of these substances in the sand filter is particularly useful for decolorization of wastewater some housework.

Aqua Water Purifier Claire, Aqua Clean Water Purifier, Water Filter Aqua Star Kvatk water treatment, water purification Taiwan Aqua, Aqua Tech Water Treatment, Water Treatment Aqua Joy, Life Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Gold, household water treatment system soft water, domestic water purifier soft water, water purification price soft water, water purification price soft water, water purification unit price of soft water, soft water, water purification equipment dealers