در تصفیه خانه ها چه اتفاقی می افتد

تصفيه خانه

الف ) ابتدا حذف ذرات معلق و زلال سازی آب

در تصفیه خانه  ، آب از آشغال گیرها و صافی ها عبور می کند تا ذرات درشت شناور در آب مثل : شاخ و برگ درختان و … از آب جدا شود. همچنین آب از صافی های مختلف مثل فیلترهای شنی عبور می کند تا ذرات معلق کوچک تر و ریزتر نظیر خاک و گل نیز از آب حذف شوند و آب زلال و شفاف شود.

برای حذف ذرات شناور در آب که در حد چند ده ملکول هستند و به آنها ذرات ریز کلوئیدی می گویند ، آب را در استخرهایی موسوم به حوضچه های ته نشینی نگه داری می کنند و با انجام فرایندهایی این ذرات ریز کلوئیدی را ته نشین می کنند. به این ترتیب آب کاملا زلال و شفاف می شود.

ب ) سپس کلرزنی و از بین بردن میکروارگانیزمها

پس از اینکه آب کاملا زلال و شفاف شد و ناخالصی های شناور در آب حذف شدند ، به آب کلر اضافه می کنند تا کلیه میکروارگانیزمهای بیماری زا نظیر : انگل ها ، باکتری ها ، ویروس ها و … از بین بروند و آب کاملا بهداشتی شود.

 

A) the removal of suspended solids and clear water

In the plant, the waste water passes through the slug and filters coarse particles floating in the water like foliage and water separation.The water passes through different filters such as sand filters to smaller and smaller particles such as dust and mud is removed from the water and the clear water.To remove particles that float in the water a few dozen molecules and colloidal particles as they say, The water in the pools called sedimentation ponds are kept And with the processes of the colloidal particles are deposited. Thus, the water is quite clear And becomes transparent.

B) The chlorination and eliminate microorganisms

After the water was perfectly clear and floating impurities in the water were removed,Chlorine is added to water to all pathogenic microorganisms such as parasites., Bacteria, viruses, etc. are gone and the water is completely hygienic.

Water Purifier aquatech, Water Purifier kflow, Water Purifier PURE WATER exchange water softener resin, ion exchange resin, the exchange resin, resin softener, magnetic water softener, water softener polyphosphate, softener package, electronic anti-fouling, anti magnetic sediments, sediments, anti, anti-fouling, anti-fouling boiler