عملکرد ممبران به روش نانوفیلتراسیون

عملکرد ممبران روش نانوفیلتراسیون

نانوفیلتراسیون نیز یک فرایند جداسازی به کمک ممبران می باشد که از ممبرا ن های نازک و متخلخل با اندازه حفره درمحدوده یک هزارم تا پنج هزارم میکرون بهره می جوید . فشاراعمالی برجریان محلول دراین تکنیک، درمحدوده  0.3  تا 4 MPa می باشد . به دلیل بزرگترشدن اندازه حفره ها درممبرانهای نانوفیلتراسیون، این ممبرانها توانایی کارکردن در فشارهای پایین تری نسبت به ممبرانه ای اسمز معکوس داشته که این به معنی هزینه کمترعملیات و نگهداری این ممبرانها می باشد.محدوده ابعاد حفره های تکنیک مذکور، به گونه ای عمل می نماید که یونهای تک ظرفیتی می توانند ازممبران عبورنمایند، در حالیکه یونهای چند ظرفیتی که دارای ابعاد بزرگتری نسبت به نوع تک ظرفیتی هستند، اجازه عبور نخواهند داشت . ناشی از پدیده مذکور، این ممبرانها را به عنوان ممبران حذف کننده مینرالها یا نرم کننده آب نیز می نامند . قابلیت این ممبرانها در حذف نمکهای آلی بی همتا ست . حذف ترکیبات آلی حل شده وتفکیک نمودن مواد آلی با وزن مولکولی کم و زیاد ازدیگرتواناییهای این ممبرانها می باشد.

Nanofiltration membrane is a separation process with the help of a thin and porous with pore size Mmbra within a thousandth of a thousandth of a micron to five uses. Fsharamaly Brjryan this technical solution, within 3/0 to 4 MPa is. Due to the bigger holes Drmmbranhay nanofiltration, the membranes ability to operate at low pressures than reverse osmosis Mmbranh to have the means to keep these membranes are Bashd.mhdvdh cost Kmtrmlyat holes of the techniques, such acts Azmmbran single ions can Bvrnmaynd capacity, while polyvalent ions which have bigger capacity than a single type are not allowed. Due to the phenomenon, these membranes as a membrane to remove the minerals or also called water softener. This unique feature is membranes for the removal of organic salts. Vtfkyk remove dissolved organic compounds of low molecular weight organic materials and the membranes are very Azdygrtvanayyhay.

Water treatment Water Tech, Life Aqua water purification, membrane water treatment system sure life washing machine, washing of the membrane, membrane chemical cleaning, Myy Satanlar alley C, membrane nights, free slope membrane, membrane SHAPE, ceramic membrane, Mymbr slope, the wash membrane, membrane Svdv colitis, ulcerative colitis is Svdv membrane.