زمان تعویض فیلتر های دستگاه تصفیه آب

تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی

زمان تعویض فیلتر ها بطور کلی بستگی به نوع فیلتر ، کیفیت آب ورودی ، میزان مصرف آب و دمای آن دارد و بصورت متوسط و تقریبی به شرح ذیل میباشد:

– فیلتر اول ( فیلتر پلی پروپیلن 5 میکرون یا PP ) : اشباه شدن از ناخالصی ها و پایان عمر ایفیلتر از تغییر رنگ آن مشخص می گردد. محفظه این فیلتر شفاف بوده و میتوان تغییر رنگ آن را مشاهده کرد ، زمان تعویض رنگ آن قهوه ای تیره می شود و بسته به محل نصب بین 1 تا 6 ماه عمر آن متغییر است.

– فیلتر دوم ( فیلتر کربن گرانول یا UDF یا GAC ) : عمر این فیلتر غالبا تا 6 ماه می باشد.

– فیلتر سوم ( فیلتر کربن بلاک یا CTO ) : عمر آن مشابه فیلتر دوم است. گاها در فیلتر سوم از فیلتر 1 میکرون PP نیز استفاده می شود که عمر آن هم تا 6 ماه می باشد.

– فیلتر چهارم ( Memberan ) : عمر دقیق آن با انجام تست TDS مشخص می گردد. هر گاه طعم آب خروجی دستگاه نزدیک به طعم آب ورودی آن باشد یعنی این فیلتر TDS آب را نمی تواند مثل روزهای اول پایین بیاورد و باید تعویض شود. در صورت تعویض به موقع فیلتر های سه مرحله اول ، فیلتر ممبران گاه تا دو سال نیز عمر می کند.

– فیلتر پنجم ( پست کربن ) : زمان تعویض این فیلتر پس از گذشتن 1500 گالن معادل 5676 لیتر آب از آن است و معمولا تا 1 سال عمر می کند.

– فیلتر مواد معدنی ( Mineral ) : این فیلتر در مرحله ششم مورد استفاده قرار می گیرد و زمان تعویض آن مشابه فیلتر پنجم است.

– فیلتر قلیایی ( Alkaline ) : از این فیلتر نیز میتوان در مرحله ششم بجای فیلتر مینرال استفاده نمود که عمر آن هم مشابه فیلتر پنجم است.

– فیلتر ضد عفونی کننده ( فیلتر UV ) : از این فیلتر می توان در مرحله ششم بجایی فیلتر های مینرال و قلیایی و یا در مرحله هفتم بعد از هر کدام از آنها استفاده نمود. این فیلتر حاوی لامپی است که طول عمر آن بسته به ساعات روشن بودن آن دارد و معمولا تا 8000 ساعت کار می کند. جهت بهره برداری مفید و افزایش عمر این لامپ از آنجا که استارتر و سیستم برق این فیلتر مجرا از برق دستگاه است می توان فقط در هنگام برداشت آب از دستگاه آن را روشن نمود

– The first filter (filter 5 micron polypropylene or PP): Semiconductors and end of life of the filter impurities from the color specified. The filter housing is transparent and you can see the color change, the change in color is dark brown, depending on the installation location is between 1 and 6 months of its life, the changing.

– The second filter (or UDF or granular carbon filter GAC): the life of the filter frequently to 6 months.

– The third filter (filter carbon block or CTO): The second filter is the same age. Sometimes the third filter 1 micron PP filter used in the life time of up to 6 months.

– The fourth filter (Memberan): exact age is determined by measuring the TDS. Whenever flavor close to the taste of the water is the water output of the filter can not be like the early days of lower TDS water and must be replaced. If you replace the filter when the first three steps, the membrane filter lasts up to two years.

– Filter V (E C): Time to change the filter after almost 1500 gallons is equal to 5676 liters of water and usually lasts up to 1 year.

– Filter minerals (Mineral): This filter is used in the sixth and fifth filter is similar substitutions.

– Filter alkaline (Alkaline): The sixth stage of the filter can also be used instead of mineral filters that life is too similar to the V filter.

– Disinfecting filters (filter UV): The sixth stage of the filter can be used in appropriate filters and alkaline mineral or seventh stage after each use. The filter containing the lamp is turned on its lifetime, depending on the number of hours usually worked 8,000 hours.

Water Purifier aqua clean, Rtk Water Purifier, Water Filter Aqua Claire testing TDS, filter, TDS, filter UV, transparent filter, filter, disinfecting, alkaline filters, membrane filters, filter mineral, post carbon filter, polypropylene filter , carbon block filter, carbon filter granules