نقش مدیریت غیر متمرکز در تصفیه آب و فاضلاب

دستگاه تصفیه آب و فاضلاب

امروزه مدیریت غیر متمرکز فاضلاب ( D W N) به عنوان یک عنصر مهم در راه توسعه پایدار مد نظر قرار گرفته است مدیریت غیر متمرکز شامل جمع آوری تصفیه بازیافت پساب در همان محل یا نزدیک مکان تولید فاضلاب است شرکت توسعه انرژی و آب با رویکرد توجه جدی به فن آوری های نو ودرک لزوم بومی سازی این فن آوری ها دست به طراحی، ساخت و راه اندازی و بهره برداری سامانه های پاک نموده است سامانه های پاک با رویکرد تصفیه غیر متمرکز و با توجه به نیاز سنجی و دسته بندی انجام شده بر روی انواع روش های موجود اعم از کیفیت پساب ورودی /خروجی و نیز مصرف انرژی سهولت در بهره برداری و سازگاری با محیط طراحی و اجرا شده اند متداول ترین روش تصفیه روش بیو لوژیکی می باشد که میکرو ارگانیسم ها نقش عمده و اصلی را در تجزیه مواد آلی موجود در جریان فاضلاب به عهده دارند سامانه های قابل حمل با استفاده از روش لجن فعال با هوادهی گسترده به عنوان تصفیه بیولوژیک طراحی و ساخته می شود سامانه های شرکت از واحدهای زیر تشکیل شده است :

. آشغالگیر دستی – اتوماتیک

. واحد حذف نیتروژن و فسفر در صورت نیاز

. واحد هوادهی گسترده

. واحد ته نشینی و هاضم لجن

. واحد ضدعفونی

کاربردها :

در جوامع  کوچک به علت پایین بودن حجم فاضلاب تولیدی ساخت یک تصفیه خانه با واحدهای مجزا مقرون به صرفه نیست به همین جهت شرکت اقدام به طراحی و ساخت سامانه های تصفیه فاضلاب قابل حمل پاک کرده است پساب تصفیه شده خروجی از سامانه های شرکت قابلیت ورود به چرخه های مختلف محیط زیست از جمله مسیل ها و رودها و چاه های جذبی را دارند هم چنین می تواند در فعالیت های کشاورزی و آبزی پروری نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

تعداد از محل های کاربرد سامانه های شرکت :

. مجتمع های مسکونی

. روستاها و اجتماعات کوچک

. بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی

. صنایع نفت و گاز پتروشیمی

. هتل ها و مراکز توریستی

. ویلاها

. مدارس

. کارخانه ها و صنایع مختلف

. پادگان ها و مراکز نظامی

. کمپ های کارگری

The decentralized management of waste (D W G) as an important element in the sustainable development considered
Is a decentralized management involves collecting waste water recycling treatment plant at the same location or near the production site
suab-pishro energy development and associated waste water Arshia approach serious consideration to new technologies
Localize and understand the need for these technologies to design, manufacture, installation and operation systems
Wipe clean system has a decentralized approach to treatment and performed according to the needs assessment and classification
Is available on a variety of methods including water quality input / output, as well as ease energy consumption
Operation and environmental compatibility have been designed and implemented the most common treatment method is biological method
The major role of microorganisms in decomposing organic matter in the wastewater are
Portable system using activated sludge biological treatment with extended aeration as designed
Its suab-pishro system is made up of the following units have been Arshia:
. Shghalgyr manually – Automatic
. Of nitrogen and phosphorus removal, if necessary
. Extended aeration unit
. Sedimentation and sludge digestion unit
. Decontamination unit
Applications:
Low of waste water produced in small communities due to the construction of a plant with separate units cost
So effective is the design and construction of the suab-pishro relationship Arshia Systems
Portable wastewater is clean treated wastewater output communication systems suab-pishro Arshia input
The cycles of the environment, including rivers and canals and wells for water are also in
Agriculture and aquaculture are also used.
The number of sites using communication systems suab-pishro Arshia:
. Residential
. Rural and small communities
. Hospitals and health care centers
. Oil, gas and petrochemical
. Hotels and Resorts
. Villas
. Schools
. Factories and various industries
. Barracks and military centers
. Labor camps

Water purifier kflow, Claire Aqua water purifier, charcoal filter membrane water and wastewater treatment methods, water and wastewater treatment in the food industry, water treatment and purification City West, water and wastewater treatment industry, membrane technology in water treatment and purification download brochure water and wastewater treatment processes, Xvid water and wastewater treatment, process water and wastewater treatment, water purification and wastewater film, paper, nanotechnology in water and wastewater treatment, water and wastewater treatment applications of nanotechnology in Pdf