نقش کربن اکتیو و دلایل حذف رنگ در تصفیه آب

انواع فیلتر کربن در تصفیه آب

کربن اکتیو (زغال فعال) برای حذف کلر، رنگ، بو و تری‌هالومتانها :
فیلترهای کربن فعال خاصیت جذب مواد آلی و بعضی فلزات سنگین محلول در آب را دارد و رنگ، بو، کلر و ترکیبات کلر آب را حذف می‌نماید. مشابه فیلترهای رزین، بستر کربن فعال محیط مساعدی برای تغذیه و تکثیر باکتری‌ها بشمارمی‌آیند و پس از آن گندزدایی و تصفیه میکربی ضروری میباشد.
زئولیت برای حذف فلزات سنگین :
زئولیت‌ها رزین‌های طبیعی هستند که دارای خاصیت مبادله کاتیونی و حذف فلزات سنگین میباشند. از جمله موارد مهم کاربری زئولیت‌ها حذف کاتیونهای ارسنیک، تیتان، آلومینیوم کوبالت، کرم، آلومینیوم، سرب، روی و غیره میباشد.
فیلترهای سرامیکیئ برای حذف مواد معلق، باکتری‌ها و انگلها
فیلترهای سرامیکی با منفذهای عبور آب حدود ۵/۰ میکرون، مانع عبور مواد معلق و کلیه انگلها و میکربها گردیده و با اطمینان کامل آلاینده‌های بیماری زای آب را حذف می‌نمایند. حتی آبهای آلوده و مشکوک پس از عبور از این صافی‌ها کاملا شفاف، بهداشتی و قابل شرب می‌گردند.
تصفیه با فیلترهای سرامیکی تنها روش غیرشیمیایی میباشد که بدون نیاز به برق، آلودگی‌های میکربی آب را حذف می‌نماید. فیلترهای سرامیک مرغوب، در مواقع شیوع بیماریهای اپیدمی‌نیز بهترین شیوه تامین آب شرب سالم در محل مصرف میباشند.

دلایل حذف رنگ :

الف) به خاطر ظاهر آن
ب) رنگ‌ها در آب منشا تولید تری‌هالومتانCHCL3 هستند که ماده ای بسیار خطرناک و مسموم کننده است. رنگ موجود در آب طبیعی به خاطر اسیدهای معدنی با جرم مولکولی۸۰۰-۵۰۰۰۰ gr/mol است. ( اغلب روشهای تصفیه آب قادر به جداسازی مواد فوق نمی‌باشند.) لذا با استفاده از غشاهای نانویی می‌توان تا ۹۹ درصد اینگونه مواد را به سهولت از آب جدا کرد.

Activated carbon (charcoal) to remove chlorine, color, smell and trays Lumet are:
Activated carbon filters absorbing properties of organic materials and heavy metals dissolved in water and color, odor, chlorine and chlorine compounds will remove water. Similar resin filters, activated carbon bed environment conducive to feeding and reproduction of the bacteria are then microbial disinfection and treatment is essential.
Zeolite to remove heavy metals:
Zeolites are natural resins with cationic exchange properties and heavy metals are removed. Including the use of zeolites to remove cations, arsenic, titanium, aluminum, cobalt, chromium, aluminum, lead, zinc and others.
Sramykyy filters to remove suspended solids, bacteria and parasites
Ceramic filters with pores of about 5.0 microns to pass water, barrier materials and all the parasites and microbes has been suspended with full confidence pathogenic water contaminants to remove them. Even suspected contaminated water passes through the filters completely transparent, health and drinking are.
Ceramic filters non-chemical treatment is the only method that requires no electricity, water rid of bacterial infections. Ceramic filters are high quality, safe drinking water supply in the event of disease outbreaks Apydmynyz best practices are taking place.

The reasons for the removal of dyes:

A) due to its appearance
B) the origin of trihalomethane in water colors CHCL3 are very dangerous and toxic substance. Natural color of the water due to mineral acids Mvlkvly800-50000 mass gr / mol is. (Often water purification methods are not able to separate these materials.) The use of nano membranes can be up to 99 percent of these materials can be easily separated from water.

Water purification station kflow, water purifier sure life, desalination water treatment system Aqua Clear Water Bay Fars, Solar + Qm, Qrchk, desalination desalination desalination Kshty, Qm, desalination + Qymt, Qshm, buy agriculture sales desalination desalination desalination desalination typically Qm, agriculture, desalination plants desalination project Qshm, Qeshm