کاربرد فیلتر کربن در تصفیه آب آشامیدنی

کاربرد فیلتر کربن در تصفیه آب آشامیدنی

سه راه برای تمیز کردن آب وجود دارد : تقطیر،اسمز معکوس، فیلتر کربن،از سه راه ذکر شده فیلتر کربن که سریعتر و ساده ترین راه است که تا حد زیادی آب را بهبود می بخشد که از تمامی فیلترها ارزان ترین و مقرون به صرفه است کربن نام دیگری برای ذغال سنگ است کربن فعال که با اکسیژن در هم آمیخته شده و برای میلیون ها منافذ کوچک بین اتم های کربن قرار گرفته است

سطح کربن را در سطح فوق العاده افزایش داده و اجازه می دهد که مقدار زیادی از مواد شیمیایی و ناخالصی آب را برای همیشه به دام افتد این فیلتر می تواند که 99% کلر،سرب،جیوه نیکل،کروم،و سایر مواد غیر آلی و باعث حذف مخمر و میکرو آلاینده و جذب آثار فلزات خاص سنگین می باشد و می تواند در مراحل بعدی تصفیه آب می تواند آب را نرم کرده و سختی آن را از بین می برد و باعث احیای آب می باشد.

Carbon filter:
There are three ways to clean water: distillation, reverse osmosis, carbon filter, carbon filter listed Tee is faster and easiest way that greatly improves water from all filters cheapest and cost and water impurities trapped forever in the filter can be 99% chlorine, lead, mercury, chromium, and other inorganic materials and eliminates yeast and micro-pollutants and absorb the effects of certain metals are heavy and can be Next steps soft water and hard water can destroy it and cause water reclamation.

Sure water purifier components, Aqua Clean water purifier, charcoal filter, activated carbon filters, desalination, Isfahan, aquajoy water treatment, water purification, reverse osmosis, six-stage water purification, water purification city, salted water purification sweet, desalination plant, industrial, household water purifier tank, water purifier, Panasonic, water purifier puriter Porter, capacity desalination, desalination, industrial sales, the price of desalination equipment