تصفیه فاضلاب با سیستم شناورسازی

فرایند تصفیه فاضلاب

سیستم شناور سازی با هوای فشرده(DAF) جهت جداسازی مواد معلق موجود در آب و فاضلاب به ویژه روغن مورد استفاده قرار می گیرد . نحوه ای عملکرد این سیستم بدین صورت است که ابتدا در مخزنی هوا با آب کاملا مخلوط  گردیده و سپس با فشار وارد تانک شناورساز می گردد حبابهای بسیارریز با سرعت به سمت بالا حرکت کرده و ذرات معلق موجود در فاضلاب را به همراه خود به سطح آب برده و آنها را شناور می سازد.لجن تشکیل شده در سطح آب باروش هیدرولیکی و یا میکانیکی تخلیه می گردد این سیستم کارائی بسیار بالائی در حذف جلبکها و ذرات معلق بسیار ریز داشته و کاربرد ویژه ای نیز از ویژیگیهای این سیستم است.

شرکت امکان تامین کلیه قطعات و تجهیزات سیستمهای RO را به صورت مستقیم از سازندگان با بهترین قیمت دارا می باشد.

 

Dissolved Air Flotation (DAF)
Compressed air flotation system (DAF) to remove suspended solids in water and sanitation, particularly used oil. What this system is that the air in the tank mixed with water and then push into the flotation tankVery fine bubbles rapidly upward and suspended particles in wastewater with the water level, and makes them float.

Sludge formed at the surface of the water to be discharged by hydraulic or mechanical systems very high efficiency in the removal of algae and tiny particulate matter and a special application of the system Specification.

Its suab pishro possible to supply all the parts and equipment RO systems directly from the makers have the best prices.

Active coal, electronic water softener, charcoal filter, carbon filter, water purification of sewage, water and wastewater treatment, groundwater treatment, eight-stage water treatment, water purification hirab, Sun hirab water treatment, water purification Hyundai, water and urban sewage, water treatment and purification paper, water treatment and purification + pdf, single water treatment, water purification Saif water, water purification entrance, water purification Hitachi