گرانول کربن اکتیو

گرانول کربن اکتیو

کارتریج های سری LA ، تهیه شده از پوسته نارگیل (GAC)

ارتفاع M”5 ، “5 ،”7، “10، “20 ، مدلهای SX, BX,. .

کارتریج LA  با GAC  استاندارد.

کارتریج LA-AG  گرانول کربن اکتیو فراوری شده با نقره برای تثبیت باکتری.

فیلتر ترکیبی فوم CA  از جنس پلی پروپیلن و کربن گرانول ، فیلتری با قابلیت تصفیه ذرات تا 25 میکرون، تهیه شده از پوسته نارگیل GAC .

ارتفاع “4 ، “5 ،”7، “10، “20 ،” مدلهای SX, BX,. .

کارتریج CA  با GAC  استاندارد.

کارتریج  CA-AG  به همراه GAC  فراوری شده با نقره برای تثبیت باکتری.

فیلتر ترکیبی فوم FA-CA   از جنس پلی پروپیلن و کربن گرانول فیلتری با قابلیت تصفیه ذرات 5- 10 – 25- 50 میکرون تهیه شده از پوسته نارگیل GAC .

ارتفاع “4 ، “5 ،”7، “10، “20 ،” مدلهای SX, BX,. .

کارتریج CA  با GAC  استاندارد.

کارتریج  CA-AG – FA به همراه GAC  فراوری شده با نقره برای تثبیت باکتری.

فیلتر ترکیبی الیاف بافته شده از جنس پلی پروپیلن BT CPP LA  و کربن گرانول فیلتری با قابلیت تصفیه ذرات 5- 10- 25- 50 میکرون، تهیه شده از پوسته نارگیل ارتفاع “10 ، “20 مدلهای SX BX .

کارتریج BT CPP LA با GAC  استاندارد

کارتریج BT CPP LA AG به همراه GAC  فراوری شده با نقره برای تثبیت باکتری.

Granular activated carbon
Series cartridges LA, made from coconut shell (GAC)
Height M “5,” 5, “7,” 10, “20, model SX, BX ,..
LA with standard cartridge GAC.
Granular activated carbon cartridge LA-AG treated with silver to stabilize the bacteria.
CA combined filter foam polypropylene and carbon granules, the filter with filtration to 25 microns, made from coconut shell GAC.
Height 4 “,” 5 “, 7”, 10 “, 20” models SX, BX ,. .
CA standard cartridge with GAC.
CA-AG Cartridges with GAC treated with silver to stabilize the bacteria.
FA-CA combination filter foam polypropylene and granulated carbon filter with filtration capability 5. 10 – 25. 50 microns made from coconut shell GAC.
Height 4 “,” 5 “, 7”, 10 “, 20” models SX, BX ,. .
CA standard cartridge with GAC.
Cartridge CA-AG – FA with GAC treated with silver to stabilize the bacteria.
Filter-woven synthetic fibers of polypropylene BT CPP LA and granulated carbon filter with 50 micron filtration 5- 10- 25, made from coconut shell height “10,” 20 models SX BX.
BT CPP LA with GAC Cartridge Standard
BT CPP LA AG cartridge with GAC treated with silver to stabilize the bacteria.

Aktyv, coal charcoal filter, carbon filter, filter carbon monoxide, carbon nano-filter, activated carbon filter, carbon filter, carbon filter, carbon filter Aktyv, activated carbon filter, filter carbon, granular carbon filter, carbon filter