دستگاه پنج مرحله ای باکس دار HY-RO50 G-CTP

دستگاه آّب تصفیه کن زیرسینکی آشپزخانه
  • دارای فیلتر ممبرانFilmtec اصلی آمریکا و یا Hygienic تایوان
  • دارای شیر فانتزی اهرمی
  • دارای پکیج زیبا و قابل نصب روی کابینت آشپزخانه.

  • دارای نشان دهنده LED جهت کنترل آب و عملکرد قطعات و تعویض به موقع فیلترها
  • دارای شیر برقی،شیر میکس برنجی
  • با قابلیت تعویض آسان فیلترها بدون نیاز به باز کردن هوزینگ
  • منبع چهار گالن پلی پرو پیلن

• Filmtec membrane filter of America or Hygienic Taiwan
• a fancy valve lever
• a beautiful package and can be installed on kitchen cabinets.
• LED indication for control of water and the timely replacement parts and filters
• a solenoid valve, brass mixing valve
• Easy Interchangeable filters without opening the housing
• Source Four Gallon Poly Pro Palin

Water purification sure, Aqua salt water, brackish water LIFE Hygienic, easy to replace filters, timely replacement of filters, solenoid valve, valve fancy handles, brass mixing valve, filter membrane Filmtec, Peru Palin foam filter, membrane Filmtec, indicating LED , install kitchen cabinets, four gallons of poly Pro Palin, water control