تصفیه کنندهای نانویی

دستگاه تصفیه آب aquawin

صافیهای نانو: یکی دیگر از کاربردهای مهم فناوری نانو در محیط زیست، استفاده از صافیهای نانویی در تصفیه آب و تصفیه پساب است. صافیهای نانو می تواند تقریباً از هر منبع آبی، آب پاک به وجود آورد و تمام باکتر یهای موجود در آب را حذف کند. غشای مورد استفاده در فرایند تصفیه کنندهای نانویی معمولا مولکول های بزرگ را دفع می کند و در مقایسه با روش های دیگر قادراست با صرف انرژی کمتر آب چاه ها یا آب های سطحی را نیز به خوبی تصفیه کنند.

این فرایند قادر است انواع باکتری ها، ویروس ها، آفت کش ها، آلاینده هایی با منشا آلی و املاح کلسیم و منیزیم را از آب جدا کند. از دیگر کاربردهای تصفیه کننده های نانویی می توان به حذف مواد شیمیایی که به منظورکشتن موجودات مضر به آب اضافه شده اند، حذف فلزات سنگین، تصفیه آبهای مصرفی، رنگ زدایی و حذف آلوده کنندهها و حذف نیتراتها اشاره کرد. نظر به این که در فرایند تصفیه کنندهای نانویی از هیچ ماده شیمیایی برای سختی گیری آب استفاده نمی شود، بنابراین اثرات منفی زیست محیطی آن به مراتب کمتر از روش های شیمیایی معمول است روش نانوفیلتراسیون طی چند سال گذشته رونق گرفته است.

در تصفیه کننده های نانویی جدا سازی براساس اندازه مولکول صورت می گیرد و فرآیندی فشاری است.در ضمن امکان استفادهی آسان از روشهای تصفیه را برای عموم فراهم میکند و بدون عمل شیمیایی تصفیه را انجام می دهد.

Nano filters: Another important applications of nanotechnology in the environment, The use of nanoscale filters in water and wastewater treatment plants.Nano filters can be almost any source of water, and bring clean water to remove all bacteria in the water teeth. Stacks nano filtration membranes used in the process are usually large molecules excreted And compared with other methods able to spend less energy wells or surface water

 Not clean as well.

This process is capable of a variety of bacteria, viruses, pesticides,Calcium and magnesium salts of organic pollutants originating from separate water. Other applications of nano purifier can remove the chemicals used to kill harmful organisms in the water are added,Remove heavy metals, consumed water purification, decolorization and removal of pollutantsAnd removal of nitrates noted. Considering that the nano stacks of any chemical treatment process

For softening water is not used, so it is much less negative environmental impacts of conventional chemical methods nanofiltration technique has flourished over the past few years.

Reverse osmosis, water puri water, water purification, water purification Aqua sure Clare, Clare Aqua water, home water filtration system water tek, Aqua Clean Water purifier, home water purifier water tek, thermal deaerator, deaerator Radiator, price water treatment water tek, Aqua Life water Purifier price, duty deaerator, deaerator catalog