آیا مواد معدنی حذف شده در سیستم تصفیه مورد نیاز بدن انسان نیست؟

تصفیه آّب آشپزخانه Ro

بر خلاف جا افتادگی اسم آب معدنی بین مردم اکثرا تصور میشود که ویژگی اصلی آب تامین مواد معدنی مورد نیاز بدن است و اگر این مواد در آب هر چه بیشتر باشد برای بدن تقویت به حساب آمده و کم بودن آن ممکن است باعث کمبود هایی در بدن شود

در حالی که به گفته پزشکان و متخصصان تغذیه بیشتر مواد معدنی مورد نیاز ما از طریق غذا و سبزیجات جذب بدن می شود، یعنی مواد غذایی جامد و مقدار کمی از طریق آب جذب می شود ( حدودا 20% ) و ضمنا این دستگاه مواد معدنی لازم را به بدن میرساند و فقط مازاد آن را از آب خارج میکند.

Unlike most people think bottled water is called maturity The main characteristics of the water supply of the minerals needed by the body If this material is more water To strengthen the body and the lack of it may be considered Deficiency in the body
While doctors and nutritionists more minerals we need from food and vegetables can be absorbed into the body, The solid food and a small amount of water absorbed (about 20%), while the device minerals that your body needs And only the surplus out of the water.

Water puri water, soft water, water purification, water purification single water, mineral water, water purification, biological technology, removing nitrates from water, water purification systems, water treatment system 5 point, 6-stage water filtration system, reverse osmosis , reverse osmosis systems, industrial reverse osmosis, water